Prosta stronaNZOZBadania Warunki przyjeć w ramach ubezpiecznia NFZFUNDACJA "DLA NIEJ"
1%podatkuSTATUTSzkoła RodzeniaĆwiczenia dla kobiet z nietrzymaniem moczuKursy i szkolenia
STATUT

Statut Fundacji

„DLA NIEJ”

 


Rozdział I

 

 

                           

        

 

 §1

 

 

 

 

Fundacja pod nazwą „DLA NIEJ” zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona przez Emilię Tyborowską aktem notarialnym, sporządzonym przez notariusza Bogusławę Miecznik w jej Kancelarii Notarialnej w Białymstoku, w dniu 15 kwietnia 2002r., Repertorium A Nr 1081/2002

 

 

 

 

                                                      §2

 Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r., o fundacjach (Dz. U. z 1991r., Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego Statutu.

 

 

 

 

                                                    §3

 

 

 Fundacja posiada osobowość prawną.

 

 

                                                        §4

 

 

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

 

 

 

 

                                                   §5

 Fundacja zastrzega sobie prawo do uzywania nazwy w języku angielskim „FOR HER”

 

 

 

 

                                                     §6

 Siedzibą Fundacji jest miasto Białystok.

 

 

 

 

 

 

                                                      §7

 

 

  § 7.1 Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

   § 7.2 Fundacja dla właściwego realizowania celów, do których została ustanowiona, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

 

                          §8

 

 

 Ministrem właściwym Fundacji, z którego zakresem działania wiążą się główne cele Fundacji, jest Minister Zdrowia RP.

 

 

                                                    §9

 

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie, a także łączyć się z innymi fundacjami. 

 

 

                                                    §10  

 

Fundacja używa pieczęci z napisem zawierającym jej nazwę i oznaczenie siedziby (w języku polskim lub angielskim).

                                       

 

                                               §11

 

 

 Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji lub dla celów obranych przez Fundację.

 

                          

                                         Rozdział II

 

                        Cele i zasady działania Fundacji


 

                                                    §12

 

Celem fundacji jest:

1.   Zwiększenie skuteczności profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych narządu rodnego i gruczołu piersiowego u kobiet.

2.   Opieka nad kobietą w okresie okołomenopauzalnym i w okresie przekwitania, przeciwdziałanie uciążliwościom związanym z klimakterium ze szczególnym uwzględnieniem nietrzymania moczu u kobiet.

3.   Poprawa zdrowia psychosomatycznego u kobiet po zabiegach operacyjnych.

4.   Zwiększenie dostępu do specjalistycznej diagnostyki chorób narządu rodnego poprzez skrócenie czasu oczekiwania na określony rodzaj procedury medycznej.

5.   Zminimalizowanie kosztów diagnostyki i leczenia ponoszonych przez pacjentki, co nabiera szczególnego wymiaru wobec złej i pogarszającej się sytuacji materialnej znacznej części polskich kobiet.

 

 


 

                                               §13

 

 

 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.   Organizowanie w kraju i za granicą oraz finansowanie koniecznego leczenia osób, o których mowa w §12.

2.   Organizowanie i finansowanie badań naukowych i klinicznych mających na celu opanowanie nowych metod leczenia chorób narządu rodnego i piersi.

3.   Podejmowanie działań na rzecz profilaktyki chorób nowotworowych narządu rodnego i piersi, w tym także :

a)   prowadzenie w wyżej wymienionych zakresie własnej działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej 

b)   finansowanie szeroko pojętnej profilaktyki prowadzonej w tym zakresie przez inne osoby prawne i fizyczne

4.   Organizowanie i finansowanie wymiany doświadczeń z zakresu metod i środków leczenia chorób narządu rodnego i piersi oraz organizowanie kursów i szkolenia specjalistów, w tym szczególnie:

a)   organizowanie i finansowanie zjazdów, sympozjów i konferencji, których tematem jest profilaktyka i leczenie chorób narządu rodnego i piersi

b)   organizowanie i finansowanie międzynarodowej wymiany naukowej umożliwiającej praktyczne zaznajomienie się  z najnowszymi metodami i środkami leczenia chorób narządu rodnego i piersi

c)    organizowanie praktyk szkoleniowych w kraju i za granicą, dla specjalistów w zakresie leczenia chorób narządu rodnego i piersi

d)   wspieranie działalności naukowej dotyczącej realizowanych celów Fundacji.

 

 


 

                                        §14

 

Pozyskiwanie aparatury medycznej i nieodpłatne przekazanie jej ośrodkom zdrowia publicznym i niepublicznym współ[racujacym z Fundacją dla realizacji jej celów.

 


 

                                         §15


 

Fundacja może prowadzić działalność reklamową, promocyjną i marketingową w celu wykreowania pozytywnego wizerunku Fundacji i pozyskania powszechnej życzliwości dla celów statutowych Fundacji.

 

 


 

                                      §16

 

Pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych, które to fundacja może zlecić innym osobom prawnym lub fizycznym na zasadach ogólnych.

 


 

                                                Rozdział III

 

                                  Majątek i dochody Fundacji


 

                                                       §17

 

 

Majątek Fundacji składa się z Funduszu Założycielskiego, w wysokości jednego tysiąca złotych, wymienionego w akcie notarialnym ustanowienia fundacji oraz innych środków i praw majatkowych uzyskanych przez Fundacje w czasie jej działalności.

 

 


 

                                               §18

 

 

Za swoje zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majatkiem.

 

 

                                                     §19

 

Dochody Fundacji pochodzą z :

1.   Darowizn, spadków i zapisów

2.   Subwencji osób prawnych

3.   Nawiązek orzekanych przez sądy

4.   Odsetek bankowych

5.   Przychodów z majątku ruchomego i nieruchomego

6.   Przychodów ze zbiórek publicznych i imprez publicznych organizowanych i prowadzonych przez Fundację lub w imieniu i na rzecz Fundacji przez inne osoby prawne i fizyczne, po uzyskaniu wymaganych przepisami zezwoleń.

                     

                                               §20

 

 

Środki finansowe i składniki majątkowe uzyskane w drodze dotacji, darowizny, spadku lub zapisu, o ile ofiarodawca nie określił konkretnego sposobu lub celu ich spożytkowania, mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji. Jeżeli ofiarodawca określił konkretne przeznaczenie przekazanych Fundacji środków, powinny być one użyte zgodnie z ich przeznaczeniem lub jeśli jest to niemożliwe z przyczyn od Fundacji niezależnych, Fundacja winna spożytkować przekazane przez ofiarodawcę środki na cele najbardziej zbliżone do celów określonych przez ofiarodawcę.

 

                                               §21

 

 

 

 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste ,że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

 

                                           Rozdział IV

 

                                 Organy Fundacji

 

 

                                                     §22

 

 

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

 

 

                                                      §23

 

 

  §23.1  Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób powołanych na okres czterech lat. Zarząd jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków Fundacji – większością głosów w glosowaniu tajnym. Pierwszy Zarząd Fundacji powołany przy jej założeniu pełni funkcje przez okres dwóch lat, po tym okresie powinny być przeprowadzone wybory do Zarządu.

 

 

  §23.2  Zarząd Fundacji może powołać inne obok zarządu organy Fundacji, np. Radę Zarządu.

 

                                                       §24

 

 

Zarząd Fundacji w jego pierwszym, pięcioosobowym składzie powołuje Fundator, który równocześnie spośród powołanych osób wyznacza Prezesa Zarządu Fundacji.

 

 

                                                  §25

 

 

Zarząd Fundacji kieruje jej działalność oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

 

 

                                                        §26

 

Zarząd Fundacji w szczególności:

1.   Uchwala wieloletnie i roczne plany działania Fundacji.

2.   Organizuje bieżącą działalność Fundacji.

3.   Administruje majątkiem Fundacji

4.   Przyjmuje darowizny, spadki, i zapisy

5.   Określa procedury związane z wydatkowaniem środków finansowych na działalność statutową Fundacji

6.   Określa wielkość środków na realizację poszczególnych zadań Fundacji

7.   Określa wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia i nagrody dla pracowników

8.   Powołuje w miarę potrzeb nowe organy Fundacji ( o kompetencjach doradczych i wnioskodawczych) oraz nowych Członków Zarządu Fundacji

9.   Przyjmuje rezygnację Członków Zarządu z pełnionych przez nich funkcji

10.   Odwołuje Członków Zarządu w przypadkach przewidzianych w   §36

11.   Składa wymagane odpowiednimi przepisami sprawozdania z działalności Fundacji

12.   Podejmuje uchwały o połączeniu Fundacji z inną fundacja

13.   Podejmuje uchwały w sprawie zmian Statutu Fundacji, z zastrzeżeniem §42

14.   Podejmuje uchwały o likwidacji Fundacji i przeznaczeniu pozostałych środków majątkowych zgodnie z   §43 i §44

 

 

  §27

 

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu Fundacji, który wyznacza zakres kompetencji i zadań poszczególnych Członków Zarządu.

 

 

                                              §28

 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj Członkowie Zarządu , tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu Fundacji

 

 

                                                §29

 

 

 

 

  §29.1  Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność przynajmniej dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Fundacji z wyjątkiem przypadków określonych w   §33 i   §45.

 

 

  §29.2  W przypadku równowagi głosów głos decydujący przysługuje Prezesowi Zarządu Fundacji.

 

 

                                                §30

 

W umowach pomiędzy Fundacją Członkiem Zarządu Fundację reprezentują dwaj inni Członkowie Zarządu.

 

 

                                                  §31

 

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją a stosunku pracy

 

 

                                                 §32

Prezesowi i Członkowi Zarządu Fundacji z tytułem pełnionych funkcji przysługuje wynagrodzenie, z tym, że:

1.   Łączna kwota przeznaczona na wynagrodzenia Zarządy Fundacji nie powinna przekraczać ¼ dochodów uzyskanych przez Fundację w danym roku

2.   Wynagrodzenie miesięczne Prezesa Zarządu nie powinno przekraczać 150% wynagrodzenia każdego z Członków Zarządu

3.   Średnie wynagrodzenie Prezesa Zarządu nie może przekraczać trzykrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia krajowego za poprzedni kwartał.

4.   Wynagrodzenie Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu powinny odpowiadać nakładom i efektom pracy poszczególnych Członków Zarządu w danym okresie.

 

 

  §33

 

Decyzje o wielkości wynagrodzeń poszczególnych Członków Zarządu , Zarząd podejmuje w formie uchwały powziętej w obecności wszystkich Członków Zarządu.

 

 

  §34

 

 

 

 

Uchwała Zarządu Fundacji do tycząca wynagrodzeń Członków Zarządu nie może być sprzeczna z  § 32 niniejszego statutu

 

     §35

 

Ustalenie członkostwa w Zarządzie Fundacji następuje:

1.   W chwili śmierci Członka Zarządu

2.   Na skutek odwołania Członka Zarządu

 

 

 

 

 

 

                                               §36

 

 

 

 

Odwołanie Członka Zarządu jest możliwe w przypadku:

1.   Rezygnacji Członka Zarządu z pełnienia funkcji

Uzyskania wotum nieufności Zarządu lub członków Fundacji

2.   Rażącego naruszenia postanowień Statutu

 

 

 

 

 

 

    §37

 

 

 

 

Odwołanie Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Zarządu, przy czym nie bierze się pod uwagę głosu tego Członka Zarządu, którego uchwała dotyczy.

 

 

 

 

 

 

    §38

 

 

 

 

 

 

Uchwałę o odwołaniu Członka Zarządu Zarząd Fundacji podejmuje na wniosek złożony przez co najmniej dwóch Członków

 

 

 

 §39

 

 

 

1.   Jeżeli na skutek członkostwa w Zarządzie skład osobowy Fundacji zmniejszył się lub miałby się zmniejszyć poniżej wymaganego w §23 progu trzech osób, Zarząd Fundacji jest zobowiązany niezwłocznie powołać uchwałę o powołaniu nowego Członka Zarządu, nie później niż 30 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa

2.   W okresie przejściowym nie dłuższym niż 30 dni Zarząd upoważniony jest do pełnienia funkcji w pomniejszonym składzie osobowym dwóch członków Zarządu, z których jeden pełni obowiązki Prezesa Zarządu Fundacji.

 

 

 

 

 

 

                                                                                      §40

 

 

 

Członkiem Fundacji może zostać osoba fizyczna lub prawna po uzyskaniu akceptacji Zarządu, większością głosów.

Członkowie Fundacji stanowią Walne Zgromadzenia Fundacji, spośród którego wybierany jest Zarząd.

 

 

 

Rozdział V

 

Działalność gospodarcza Fundacji

 

                                

                                      §41

 

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

 

 

 

 

Rozdział VI

 

Zmiany Statusu Fundacji

 

 

                                             §42

 

 

 

 

Zmiany Statusu Fundacji wymagają uchwały Zarządu Fundacji podjętej w obecności wszystkich Członków Zarządu, a jeżeli to nie możliwe, to większością głosów (Prezesa, Wiceprezesa i przynajmniej jednego Członka Zarządu). W przypadku braku jednomyślności co do przeprowadzanych zmian w statucie Fundacji decyduje wynik glosowania z przewaga głosów Prezesa, Wiceprezesa i przynajmniej jednego Członka Zarządu.

 

 

 

 

                                          §43

 

 

 

 

 

 

Zmiany Statutu Fundacji nie mogą dotyczyć zmiany celów Fundacji

 

 

 

 

                           

 

Rozdział VII

Likwidacja Fundacji

 

 

 

 

                                               §44

 

 

 

 

 

 

Likwidacja Fundacji noże nastąpić wyłącznie na skutek wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

 W przypadku o którym mowa w paragrafie poprzedzającym, Zarząd Fundacji podejmuje uchwałę o przekazaniu pozostałych składników majatkowych publicznym i niepublicznym ośrodkom zdrowia współpracującym z Fundacją dla realizacji jej celów.

 

 

 

 

 

 

                                            §45

 

 

 

 

 

 

Uchwałę o likwidacji Fundacji Zarząd podejmuje jednomyślną uchwała w obecności wszystkich Członków Zarządu Fundacji.

 

 

 

 

 

Rozdział VIII

 

Postanowienia końcowe

 

 

 

                                                   §46

 

 

 

 

Niniejszy Statut wchodzi w życie w dniu zarejestrowania Fundacji przez XII Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego w Białymstoku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    …………………………………………

                                                                                     podpis Prezesa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prosta stronaNZOZBadania Warunki przyjeć w ramach ubezpiecznia NFZFUNDACJA "DLA NIEJ"